ייצוג בנק לאומי בעסקה שבה נפרע מלוא חובה של חברת Pets & People באמצעות המחאת החוב והאג"ח של הבנק והתמחרות בהליכי מימוש האג"ח

משרדנו ייצג את בנק לאומי בעסקה שבה נפרע לבנק מלוא חובה של חברת Pets & People. בעסקה הנ"ל הבנק המחה את החוב ואת האג"ח לטובתו (שבה שועבד הקנין הרוחני של החברה) כנגד תמורה מוסכמת והתחייבות של הנמחה להציע (במסגרת מימוש האג"ח) לפחות סכום מוסכם לרכישת הנכסים המשועבדים, ולשלם לבנק תמורה נוספת בהתאם לתוצאות הליכי המימוש. כתוצאה מהליכי ההתמחרות במימוש האג"ח, הבנק קיבל את מלוא חובו. למידע נוסף לחץ כאן וגם כאן.